Tel: 07816 878117

Cwestiynau

Ydych chi wedi bod ar agor yn ystod y cyfnod clo coronafeirws?

Mae fy nhglinic i, ynghyd â’r rhan fwyaf o aciwbigwyr eraill yn y DU, wedi bod ar gau ers mis Mawrth 2020. Rydym wedi derbyn cyngor manwl gan ein cymdeithas broffesiynol, y Cyngor Aciwbigo Prydeinig. Rydym yn gobeithio byddwn yn gallu ail-agor mewn ffordd ddiogel yn ystod yr haf. Cysylltwch â fi am y wybodaeth ddiweddaraf.

Ydi’r clinic yn ddiogel o ran COVID?

Rydw i wedi cyflwyno mesuron addas er mwyn dilyn canllawiau’r Cyngor Aciwbigo Prydeinig, i wneud y clinic mor ddiogel o ran COVID ag y gall fod. Gallwch ddarllen yn manylion yma – ymddiheuroadau mae dim ond yn Saesneg mae’r ddogfen hon ar gael.

Beth yw aciwbigo traddodiadol?

System feddygol holistaidd a thraddodiadol yw aciwbigo. Fe’i datblygwyd a’i defnyddiwyd yn y dwyrain pell dros ganrifoedd, er mwyn gwella a chynnal iechyd miliynau o bobl.
Bellach, mae’r dechneg wedi hen ennill ei phlwyf ar draws y byd, ac fe’i hystyrir yn system gofal iechyd ddiogel ac effeithiol. Ym Mhrydain, mae dros 3,000 aciwbigydd cymwysiedig wedi eu cofrestru gyda’r Cyngor Aciwbigo Prydeinig.

Ar gyfer pwy mae e’n addas?

Daw llawer o bobl i gael aciwbigo yn y lle cyntaf er mwyn helpu gyda chyflyrau a symptomau penodol. Daw eraill am eu bod eisiau cynyddu eu lefelau egni yn gyffredinol, i gryfhau eu cyfansoddiad neu i deimlo’n well ynddynt eu hunain.
Gall aciwbigo fod o help arbennig i bobl ar adegau penodol o’u bywydau – mewn cyfnodau o newid, er engrhaifft, adeg diwedd y mislif neu feichiogrwydd. Mae’n driniaeth holistaidd ac addfwyn ac felly’n addas i bob oedran, yn cynnwys babanod a phlant. Gellir ei ddefnyddio ochr-yn-ochr a meddygaeth gonfensiynol.

Beth sy’n digwydd yn yr apwyntiad?

Bydd yr apwyntiad cyntaf yn cymryd hyd at awr a hanner. Cewch eich holi am eich iechyd presennol a gorffennol, ynghyd a manylion eich cwsg, chwant bwyd, meddyginiaeth ac yn y blaen. Mae apwyntiadau dilynol yn para tua 45 munud.
Mae’r aciwbigydd yn teimlo’r pyls ar y dau arddwrn ac hefyd y edrych ar eich tafod – mae hyn oll yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y ddeiagnosis. Efallai y cewch archwiliad corfforol byr yn yr apwyntiad yntaf yn ogystal.
Caiff cynllun triniaeth ei drafod a’i gytuno gyda chi wedyn cyn symud ymlaen i ddarparu’r driniaeth gyntaf.

Wnaiff e frifo?

Mae nodwyddau aciwbigo yn hynod o fain ac, fel arfer, dydyn nhw ddim yn brifo wrth eu gosod. Mae pobl yn disgrifio’r teimladau weithiau fel tynnu, pinnau bach neu fud wayw, sy’n pasio ar ol ychydig eiliadau.
Efallai bydd y nodwyddau’n cael eu gadael mewn lle am 20 munud neu ragor os oes angen, neu efallai y cant eu gosod a’u tynnu yn gyflym, yn ol gofynion cynllun y driniaeth.

Ydy e’n ddiogel?

Defnyddiwyd aciwbigo ers blynyddoedd maith ac mae’n driniaeth ddiogel dros ben. Mae’r nodwyddau a ddefnyddir i gyd yn sterilaidd, wedi eu lapio’n unigol ac yn dafladwy.
Rhaid i bob aelod o’r Cyngor Aciwbigo Prydeinig ddilyn cod ymddygiad llym dros ben ac maent i gyd wedi eu hyswirio’n llawn.
Rhaid i aciwbigwyr a’u clinigau hefyd gofrestru gyda’u hawdurdod lleol, a dilyn cyfreithiau lleol parthed iechyd a diogelwch.

Sawl triniaeth fydd angen?

Mae nifer a mynychder yr apwyntiadau yn dibynnu ar y deiagnosis a chynllun y driniaeth a gytunir gyda chi ymlaen llaw. Fel arfer, cewch eich gweld unwaith yr wythnos am 3 neu 4 triniaeth ac wedyn caiff y cynllun ei adolygu. Gall gymryd sawl triniaeth cyn i chi deimlo unrhyw newid, er y gall pobl ddechrau teimlo’n well yn gynt na hynny.
Bydd angen triniaeth hir-dymor ar rai pobl – ac mae eraill yn dewis parhau i dderbyn triniaeth gynhaliol, efallai unwaith y mis, neu’n dymhorol, pan mae’r prif gyflwr wedi gwella.